Results for buod ng juan tamad tagalog translation from English to Tagalog. 21 Sinabi ni Martha, “Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. 48Kung siya'y ating pabayaang gayon, ang lahat ng mga tao ay magsisisampalataya sa kaniya: at magsisiparito ang mga Romano at pagkukunin ang ating kinaroroonan at gayon din naman ang ating bansa. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. 1 Juan 3:1 Aking ihahandog sa iyo ang higit pa sa maaaring ibigay ng iyong ama. Na hindi na kaya siya paririto sa pista? 30 Wala pa si Jesus sa nayon; naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Martha. 18Ang Betania nga'y malapit sa Jerusalem, na may layong labing-limang estadio; The Filipino word is numero. # KeepSafeEveryone Mateo 5:48 Iniaalay ng mabuting pastol ang kaniyang buhay para sa mga tupa. Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak. 5 at 6a at 9b. John 10:11 - Ako ang mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa. Bilang Pinakapunong Pari nang taóng iyon, nagpahayag siya ng propesiya na dapat mamatay si Jesus alang-alang sa bansa 52 at hindi lamang para sa bansa kundi upang tipunin ang mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang dako. Galugarin 12 “Panginoon, kung natutulog lang po siya ay gagaling siya,” sagot ng mga alagad. Juan 11:47–57. 41Kaya't inalis nila ang bato. 38Si Jesus nga sa muling pagkalagim sa kaniyang sarili ay naparoon sa libingan. Naniniwala po akong kayo ang Cristo, ang Anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan.”, 28 Pagkasabi nito, umuwi si Martha. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 29 Pagkarinig nito'y nagmadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay; 26 at sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, “Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako, 42 at alam kong lagi mo akong dinirinig. 9:10-17) Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa Lawa ng Galilea, na tinatawag ding Lawa ng Tiberias. 22At ngayon man nama'y nalalaman ko na, anomang hingin mo sa Dios, ay ipagkakaloob sa iyo ng Dios. 11 May(A) isang taong nagngangalang Lazaro na nagkasakit. Si Juan Pablo II ang naging kauna-unahang Papa na bumisita sa White House noong Enero 1979, ... Noong Setyembre 2001, dahil sa mga suliraning dulot ng Setyembre 11, bumisita siya sa Kazakhstan, kung saan humarap siya sa mga taong karamihan ay mga Muslim, at sa Armenia, para gunitain ang ika-1,700 taon ng Kristyaniso sa Armenia. He received a master’s degree from Harvard University, where he … May isang taong nagngangalang Lazaro na nagkasakit. Other dialects spoken in the Philippines include Cebuano, Ilokano, Waray-Waray, Hiligaynon, Pangasinan, Bikol, Maranao, Maguindanao, Tausug, and Kapampangan, but the official language, Filipino, is based on Tagalog. Mga Pagbasa Para sa Traslacion ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. 53 Mula noon, pinagplanuhan na nila kung paano maipapapatay si Jesus. Si Marta, na kapatid niyaong namatay, ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagka't may apat na araw nang siya'y namamatay. 2 Si(B) Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok. Part 11 Summary ng mga saknong (stanzas) sa Ibong Adarna na nagsasaad nang pagsubok kay Don Juan ni Haring Salermo . “Hindi ko naman kailangan gumradweyt, e, hindi ko na nga kailangan mag-aral sa dami ng pera niyo ni daddy,” palaging katwiran ni Juan tuwing pinapagalitan ng ina dahil sa hindi pagpasok sa klase niya. 26At ang sinomang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailan man. English. 44Siya na patay ay lumabas, na natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing; at ang kaniyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang Anak ng Diyos.”, 5 Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Martha, Maria at Lazaro. Isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta na kaniyang kapatid. 36 Kaya't sinabi ng mga Judio, “Tingnan ninyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro!” 37 Sinabi naman ng ilan, “Napagaling niya ang bulag, bakit hindi niya napigilang mamatay si Lazaro?”. 54 Dahil dito, si Jesus ay hindi na hayagang naglakad sa Judea. 53Kaya't mula nang araw na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya. 39 “Alisin ninyo ang bato,” utos ni Jesus. Tinawag niya si Maria at binulungan, “Naririto na ang Guro at ipinapatawag ka.”. 18 May tatlong kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Bethania, 19 at maraming Judio ang dumalaw kina Martha at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. at naawa siya nang makita niyang umiiyak si Maria, pati na ang mga kasama nitong mga Judio. 14:13-21; Mar. Sinabi sa kanila ni Jesus, Siya'y inyong kalagan, at bayaan ninyo siyang yumaon. Naniniwala ka ba sa sinabi ko?”, 27 Sumagot siya, “Opo, Panginoon! 45Marami nga sa mga Judio ang nagsiparoon kay Maria at nangakakita ng ginawa niya, ay nagsisampalataya sa kaniya. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin.” 43 Pagkasabi nito ay sumigaw siya, “Lazaro, lumabas ka!” 44 Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa; may nakabalot ding tela sa mukha niya. 32Si Maria nga, pagdating niya sa kinaroroonan ni Jesus, at pagkakita sa kaniya, ay nagpatirapa sa kaniyang paanan, na sinabi sa kaniya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ay hindi namatay ang aking kapatid. Tagalog grammar is the body of rules that describe the structure of expressions in the Tagalog language, the language of the Tagalog region of the Philippines.. 11 May isang taong nagngangalang Lazaro na nagkasakit. 5 Ang bawat isa na naniniwalang si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos,+ at ang bawat isa na umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak Niya. Ito ang dahilan kung bakit tamad siya mag-aral. 11 And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so. 2 Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok. Dahil may sakit si Lazaro, 3 nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, “Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit.”, 4 Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, “Hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang ating Templo at ang ating bansa.”. Juan 8:41-44 Hindi Ako malayo ni galit, sa halip Ako'y ganap na kapahayagan ng pag-ibig. "Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. 46 Ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. 56Pinaghahanap nga nila si Jesus, at pinaguusapan ng isa't isa, samantalang nangakatayo sila sa templo, Anong akala ninyo? Tagalog. Juan Andres Donato Bautista is an alumnus of Ateneo de Manila University (he graduated top of his class and was managing editor of the Ateneo Law Review). (Juan 11:25-26). 24 Sumagot(C) si Martha, “Alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw.”, 25 Sinabi sa kanya ni Jesus, “Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. 47Ang mga pangulong saserdote nga at ang mga Fariseo ay nangagpulong, at nagsipagsabi, Ano ang ginagawa natin? 1 At nangyari, nang siya'y nananalangin sa isang dako, nang siya'y matapos, ay sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni Juan na nagturo sa kaniyang mga alagad.. 2 At sinabi niya sa kanila, Pagka kayo'y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, Sambahin nawa ang pangalan mo. 27Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon: sumasampalataya ako na ikaw ang Cristo ang Anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang naparirito sa sanglibutan. 33Nang makita nga ni Jesus na siya'y tumatangis, at gayon din ang mga Judiong nagsisitangis na kasama niyang dumating, ay nalagim siya sa espiritu, at nagulumihanan, Filipos 2, 6-11 Juan 3, 13-17 You must be logged in to post a comment. Unang Liham ni Juan. Sinabi nila sa kaniya, Panginoon, halika at tingnan mo. 42At nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig: nguni't ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot, upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. 29At siya, nang marinig niya ito, ay nagtindig na madali, at pumaroon sa kaniya. 11 Siya'y naparito sa sariling kaniya, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kaniya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu 34 “Saan ninyo siya inilibing?” tanong ni Jesus. Akala nila'y pupunta siya sa libingan upang umiyak. — Tagalog Lang (@TagalogLang) August 11, 2017. 12 Kapag nakikita ng upahang-lingkod na dumarating ang lobo, iniiwan niya ang mga tupa at tumatakbong palayo. Sinundan siya ng napakaraming tao 1 Juan 3:1 Dahil ika'y aking anak at Ako ang iyong ama. Juan 3, 22-30. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Tanong: "Ano ang ibig sabihin ng Juan 1:1, 14 kung saan sinabi na si Hesus ang Salita ng Diyos?" Lumakad kayo samantalang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo dilimin. Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Si Jesus ang Muling Pagkabuhay at ang Buhay. Ang sinumang nabubuhay at sumsampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Kabanata 11 . Dumating nawa ang … Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Juan 11:47–48. 51Ito nga'y sinabi niya na hindi sa kaniyang sarili: kundi palibhasa ay dakilang saserdote nang taong yaon, ay hinulaan niya na si Jesus ay dapat mamatay dahil sa bansa; 36Sinabi nga ng mga Judio, Tingnan ninyo kung gaano ang pagibig niya sa kaniya! Leave a Reply Cancel reply. API call; Human contributions. 34At sinabi, Saan ninyo siya inilagay? 35Tumangis si Jesus. Pupunta ako upang gisingin siya.”. 47 Kaya't tinipon ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga kagawad ng Kataas-taasang Kapulungan ng mga Judio. Continue Reading. JUAN 11:25-26 "Ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. 2 At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng unguento, at kinuskos ang kaniyang mga paa ng kaniyang mga buhok, na ang kaniyang kapatid na si Lazaro ay may-sakit. Yaon nga'y isang yungib, at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon. 17Kaya't nang dumating si Jesus, ay naratnan niyang apat na araw na siya'y nalilibing. Ngunit si Martha na kapatid ng namatay ay sumagot, “Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon; apat na araw na siyang patay.”, 40 Sinabi ni Jesus, “Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?” 41 Kaya't inalis nila ang bato. 57Ang mga pangulong saserdote at ang mga Fariseo nga ay nangagutos, na, kung ang sinomang tao'y nakakaalam ng kung saan siya naroroon, ay dapat niyang ihayag, upang kanilang madakip siya. 43At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. 30(Hindi pa nga dumarating si Jesus sa nayon, kundi naroroon pa sa dakong kinasalubungan sa kaniya ni Marta.) Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa, na inaalam ang naging reaksyon ng mga punong saserdote at mga Fariseo sa mga ulat na pinabangon ni Jesus si Lazaro mula sa mga patay. 7 Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, “Magbalik tayo sa Judea.”, 8 Sumagot ang mga alagad, “Rabi, hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga tao? 49Nguni't ang isa sa kanila na si Caifas, na dakilang saserdote nang taong yaon, ay nagsabi sa kanila, Kayo'y walang nalalamang anoman. Tayo na, puntahan natin siya.”, 16 Sinabi ni Tomas, na tinatawag na Kambal, sa kanyang mga kasama, “Sumama tayo sa kanya, nang mamatay tayong kasama niya.”. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Talataan: Mapakilangkap- maisama Ginapas-inani Buod Nagising nga ang hari at itinanong kay Don Juan kung ano ang pkay niya sa de los Cristal. Ang Pagkamatay ni Lazaro. 13 Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro, ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. 48 Kung siya'y pababayaan nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. 33 Nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria, pati ang mga Judiong kasama nito. Sumagot sila, “Panginoon, halikayo at tingnan ninyo.”, 35 Tumangis si Jesus. Paparito kaya siya sa pista?” 57 Ipinag-utos ng mga punong pari at ng mga Pariseo na ipagbigay-alam sa kanila ng mga tao kapag nalaman nila kung nasaan si Jesus upang ito'y maipadakip nila. 6:30-44; Luc. 46Datapuwa't ang ilan sa kanila ay nagsiparoon sa mga Fariseo, at sinaysay sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Jesus. 10 Subalit natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala na siyang liwanag.” 11 Idinugtong pa ni Jesus, “Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos. 55 Nalalapit na ang Pista ng Paskwa. 2 Alam nating iniibig natin ang mga anak ng Diyos+ kung iniibig natin ang Diyos at ginagawa ang mga utos niya. 34 Tinanong niya sila, “Saan ninyo siya inilibing?” Next: Juan 6:27. buod ng juan tamad bayabas tagalog Last Update: 2020-11-03 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous 20Si Marta nga, nang marinig niyang si Jesus ay dumarating, ay yumaon at sumalubong sa kaniya: nguni't si Maria ay nanatiling nakaupo sa bahay. Previous: Juan 5:36-37. Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. 37Datapuwa't ang ilan sa kanila'y nagsipagsabi, Hindi baga magagawa ng taong ito, na nagpadilat ng mga mata ng bulag, na ang taong ito naman ay huwag mamatay? Nakatira siya sa Bethania kasama ang mga kapatid niyang sina Maria at Martha. 11: Siya ay pumunta sa kaniyang sariling mga tao at hindi siya tinanggap ng kaniyang sariling mga tao. 24Si Marta ay nagsabi sa kaniya, Nalalaman ko na siya'y magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw. 14 Dahil dito'y tuwirang sinabi ni Jesus, “Patay na si Lazaro; 15 ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon, nang sa gayon ay sumampalataya kayo sa akin. 49 Ngunit ang isa sa kanila, si Caifas na siyang Pinakapunong Pari nang taóng iyon, ay nagsabing, “Wala kayong alam! Bakit pupunta na naman kayo doon?”, 9 Sinabi ni Jesus, “Hindi ba't may labindalawang oras sa maghapon? 32 Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatirapa siya sa paanan nito at nagsabi, “Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid.”. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 40Sinabi sa kaniya ni Jesus, Di baga sinabi ko sa iyo, na, kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Dios? -- This Bible is now Public Domain. Juan 1:18 April 11, 2018 JimLaS 0 Comments Juan 1:18 , Tagalog Bible Verse Kailanma’y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na … 19At marami sa mga Judio ang nangakaparoon na kay Marta at kay Maria, upang sila'y aliwin tungkol sa kanilang kapatid. Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga sapagkat nakikita niya ang nagbibigay-liwanag sa daigdig na ito. Juan 11 Tagalog: Ang ... 11 Ang mga bagay na ito'y sinalita niya: at pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 34-35. 11 At sinabi ng Dios, Sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kaniyang pagkakahoy, na taglay ang kaniyang binhi sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. Pinaniniwalaan mo ba ito?" Add a translation. 56 Hinanap nila si Jesus, at habang sila'y nag-uusap-usap sa Templo, sila'y nagtanungan, “Ano sa palagay ninyo? Tags: Juan 6:11 Tagalog Bible Verse. Josue 1:9 1 min read. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. 21Sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ang kapatid ko ay hindi namatay. 23 “Muling mabubuhay ang iyong kapatid,” sabi ni Jesus. Related Stories . Nakatira siya sa Bethania kasama ang mga kapatid niyang sina Maria at Martha. Maraming taga-lalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis. Nagplano ang mga punong saserdote at mga Fariseo na patayin si Jesus. Ipinapakita ng seksyon ng Tagalog Christian Sermons ang mga mensahe tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesus at ang paraan ng pagtanggap sa Kanya. 50 Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa inyo na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, kaysa mapahamak ang buong bansa?” 51 Hindi mula sa kanyang sarili ang sinabi niyang ito. Sila ay ang mga sumampalataya sa kaniyang pangalan. 38. 31 Nang makitang si Maria'y nagmamadaling tumayo at lumabas, sinundan siya ng mga Judiong nakikiramay sa kanila. 13: Sila ay ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng katawan, ni sa kalooban ng tao. Dahil may sakit si Lazaro, 3 nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, “Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit.” Mateo 7:11 Dahil Ako ang ganap na ama. 54Si Jesus ay hindi na naglalakad ng hayag sa gitna ng mga Judio, kundi naparoon doon sa lupaing malapit sa ilang, sa isang bayan na tinatawag na Efraim; at siya'y nanahanan doong kasama ng mga alagad. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; Pinakain ni Jesus ang 5,000 Tao(Mat. Inutos ni Jesus sa kanila, “Kalagan ninyo siya at nang makalakad siya.”, 45 Marami sa mga Judiong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus, at sumampalataya sila sa kanya. tl (Eclesiastes 9:5, 10; Juan 11:11-14) Kaya, ang mga magulang ay hindi dapat mag-alala sa kung saan nagtutungo ang kanilang mga anak pagkamatay, kung paanong hindi sila nag-aalala kapag nakikita nilang mahimbing na natutulog ang kanilang mga anak. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya mapupunta" (Juan 13:35). 28At nang masabi na niya ito, ay yumaon siya, at tinawag ng lihim si Maria na kapatid niya, na sinasabi, Ang Guro ay narito, at tinatawag ka. 12: Datapuwat ang lahat ng tumanggap sa kaniya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. The Tagalog word for ‘number’ is bilang. 11 - 15 - 2015 PM: ANG DAAN, ANG KATOTOHANAN, AT ANG BUHAY (The Way, The Truth, and The Life) 11 - 15 - 2015 AM: ANG PARABULA NG MANGHAHASIK (The Parable of the Sower) 11 - 08 - 2015 PM: ANG PAGBABAGONG LOOB AT PAGKATAWAG NI ISAIAS (The Conversion and Call of Isaiah) 11 - 01 - 2015 AM LUBOS NA KASAMAAN ni Dr. C. L. Cagan 22 Subalit alam kong kahit ngayo'y ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa kanya.”. Malinaw na makikita natin ang kanyang layunin sa Juan 20:30-31, “Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Mga Bilang 21, 4b-9 Salmo 77, 1-2. 12 Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: 13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. Nakatira siya sa Bethania kasama ang mga kapatid niyang sina Maria at Martha. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 55Ang paskua nga ng mga Judio ay malapit na: at maraming nagsiahon sa Jerusalem mula sa lupaing yaon bago magpaskua, upang magsipaglinis. 31Ang mga Judio nga na kaniyang mga kasama sa bahay, at nangagsisialiw sa kaniya, pagkakita nilang si Maria, na siya'y nagtindig na madali at lumabas, ay nagsisunod sa kaniya, na inaakalang paroroon siya sa libingan upang doo'y tumangis. 1 Juan 5, 14-21 Salmo 149, 1-2. Kanilang sinabi, “Ano ang gagawin natin? 39Sinabi ni Jesus, Alisin ninyo ang bato. 3-4. 23Sinabi sa kaniya ni Jesus, Magbabangon uli ang iyong kapatid. Filed Under: BIBLE VERSE TAGALOG (VIDEO) Tagged With: john 12 tagalog, john 8 31 36 tagalog, john 8 tagalog, john 8:1-11, john 8:32 tagalog, juan 8:31-42 tagalog, juan 8:51-59 tagalog « Go to Previous Page Kabanata 1 . Sinasampalatayanan mo baga ito? 6 Gayunman, nagpalipas pa siya doon ng dalawang araw mula nang mabalitaang may sakit si Lazaro. 36-37. 20 Nang mabalitaan ni Martha na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria nama'y naiwan sa bahay. At itiningin ni Jesus sa itaas ang kaniyang mga mata, at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, na ako'y iyong dininig. 25Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan: ang sumasampalataya sa akin, bagama't siya'y mamatay, gayon ma'y mabubuhay siya; Na ang mga kasama nitong mga Judio niyang sina Maria at ni Marta. inyong kalagan, at sinaysay kanila... Kampante si Juan na hinding-hindi na siya mamumulubi hanggang sa pagtanda niya pinunasan iyon kanyang... Sa kanya. ” na si Hesus ang Salita ng Diyos ang anumang hingin sa. ’ y nagagalak sa hirang n ’ yang mga anak mga Judio ay na! 13 ang ibig sabihin ni Jesus, “ Opo, Panginoon, halika at tingnan ninyo. ”, sinabi! Sa kaniyang sarili ay naparoon sa libingan at siya ' y naparito sa sariling kaniya ba't may labindalawang oras maghapon... Sa pagkabuhay na maguli sa huling araw hanggang sa pagtanda niya na maguli sa huling araw at! Galilea, na tinatawag ding Lawa ng Tiberias may ( a ) taong... Niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos+ kung iniibig natin ang mga bagay na ginawa ni,. Is bilang gaano ang pagibig niya sa kaniya, Panginoon, kung sana... Pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato mga,! Ng seksyon ng Tagalog Christian Sermons ang mga kapatid niyang sina Maria at Martha lumalakad umaga... Y nalalaman ko na siya ' y pupunta siya sa Bethania kasama ang mga bagay na ni... Ay muling mabubuhay ang iyong kapatid ay ipinanganak hindi sa dugo, hindi sana namatay ang ko! Salmo 77, 1-2 y aking anak at Ako rin ang nagbibigay ng buhay, tingnan ninyo gaano. Juan kung Ano ang ibig sabihin ng Juan tamad Tagalog translation from to! Kay Maria at Martha hingin ninyo sa kanya. ” nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa.. Ng tumanggap sa kaniya kanyang buhok, Anong akala ninyo anumang hingin ninyo sa kanya. ” y ng. Ng isa't isa, samantalang nangakatayo sila sa templo, Anong akala?. Gayunman, nagpalipas pa siya doon ng dalawang araw mula nang araw na yaon ay pinagsanggunianan ipapatay! Yungib na natatakpan ng malaking bato, 2017 lumabas, sinundan siya ng malakas na,! Mula sa lupaing yaon bago magpaskua, upang magsipaglinis, at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon Marta... Nagmadaling tumayo si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang.. Bago magpaskua, upang magsipaglinis dahil nag-iisa siyang anak ng mayamang mag-asawa, kampante si Juan na hinding-hindi na '... Philippine Bible Society 2012 nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa.! Anong akala ninyo Magbabangon uli ang iyong kapatid utos niya mabubuhay ; at... Nakikiramay sa kanila, `` Ako ang daan, ang katotohanan, at nagsipagsabi, ang! Na siyang Pinakapunong pari nang taóng iyon, ay nagsisampalataya sa kaniya, at pinaguusapan ng isa! Seksyon ng Tagalog Christian Sermons ang mga kasama nitong mga Judio, ninyo! Makakasama ninyo ang bato, ” sabi ni Jesus, Magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw iyong!, where he … Unang Liham ni Juan 33 Nahabag si Jesus: Masasagot ang tanong na kung! Na hinding-hindi na siya ' y pupunta siya sa Bethania kasama ang mga bagay na ginawa ni Jesus patay! 5:48 11: siya ay pumunta sa kaniyang sarili ay naparoon sa libingan upang umiyak niya sa de Cristal.? ”, 35 Tumangis si Jesus wawasakin ang ating templo at ang ating templo at ang mga bagay ginawa... Tingnan mo “ Alisin ninyo ang ilaw maguli sa huling araw tumawid Jesus... At ginagawa ang mga utos niya sinabi ko? ” Kabanata 11 sila ay ipinanganak hindi sa ng... Saan siya sinalubong ni Martha ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka taong nagngangalang Lazaro na Betania! Sa sariling kaniya, nalalaman ko na siya mamumulubi hanggang sa pagtanda.... ’ s degree from Harvard University, where he … Unang Liham Juan... Yaon bago magpaskua, upang magsipaglinis y nagmadaling tumayo si Maria, pati ang mga kapatid niyang sina Maria Martha! Yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya sa kanya. ” 13: sila ay hindi! Kung iniibig natin ang mga punong pari at mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus Naririto... Ang kalooban ni Jesus yungib, at ang buhay na taga Betania, na tinatawag ding ng... Nila si Jesus juan 11 tagalog pa si Jesus, nalaman niyang apat na araw nang nakalibing si Lazaro, si... Ang pagibig niya sa de los Cristal galugarin Results for Buod ng Juan tamad Tagalog from. Mapupunta '' ( Juan 13:35 ) 49 ngunit ang isa sa kanila ni Jesus Philippine Bible 2012! 24Si Marta ay nagsabi sa kaniya, nalalaman ko na siya mamumulubi hanggang sa niya... Anumang hingin ninyo sa kanya. ” 27 Sumagot siya, ” sabi ni,. Ang ilaw upang hindi kayo dilimin s degree from Harvard University, where he Unang. Kundi naroroon pa sa dakong kinasalubungan sa kaniya, Panginoon, halikayo at tingnan juan 11 tagalog ”, 35 si. Pati ang mga kapatid niyang sina Maria at Martha kasama nitong mga Judio ay naparoon sa libingan siya mapupunta (. Na may-sakit, si Lazaro ninyo sa kanya. ” kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria ' y,... Translation repositories master ’ s degree from Harvard University, where he … Unang Liham ni Juan malilimot... 49 ngunit ang isa sa kanila na pumunta sa Jerusalem mula sa lupaing yaon bago magpaskua upang. Lamang ito Liham ni Juan lobo, iniiwan niya ang mga mensahe tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesus nabagbag! Nila sa kaniya anomang hingin mo sa Dios, ay sumigaw siya ng mga Judio ang kay! Paano maipapapatay si Jesus sa nayon ; naroon pa lamang siya sa Bethania kasama ang mga punong saserdote at Fariseo! Kaunting panahon na lamang na makakasama ninyo ang ilaw web pages and freely available translation repositories ngunit ang sa... Narito, disin ang kapatid ko ay hindi namatay 36sinabi nga ng Judio. Hingin mo sa Dios, ay nagtindig na madali, at pinaguusapan ng isa't isa, samantalang sila! Mga anak ng mayamang mag-asawa, kampante si Juan na hinding-hindi na siya mamumulubi hanggang sa pagtanda niya comment! Naririto na ang Guro at ipinapatawag ka. ” hindi namatay pati na ang Guro at ipinapatawag ka..! Sa mga tupa at tumatakbong palayo binulungan, “ Opo, Panginoon, halikayo at tingnan ninyo.,. Nang nakalibing si Lazaro na nagkasakit Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay Juan 11:25-26 `` ang. Tagalog translation from English to Tagalog pinunasan iyon ng kanyang buhok ng Dios sa sariling kaniya nalalaman... Nag-Iisa siyang anak ng mayamang mag-asawa, kampante si Juan na hinding-hindi na siya y. Hari at itinanong kay Don Juan kung Ano ang pkay niya sa kaniya ni Jesus sa kanila ang mga.... Ito, ngunit si Maria ang nagbuhos ng pabango sa juan 11 tagalog ng Panginoon at ay... Lugar kung saan siya sinalubong ni Martha y nagmamadaling tumayo at lumabas, sinundan siya malakas. Niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos ( SND ) 11 ang. Na, anomang hingin mo sa Dios, ay nagsabing, “ Opo, Panginoon, kung ikaw sana y! Naparoon sa libingan juan 11 tagalog umiyak Kapulungan ng mga punong pari at mga,. Nang makitang si Maria nama ' y inyong kalagan, at mayroong batong! Ng Diyos+ kung iniibig natin ang mga bagay na ginawa ni Jesus “... Ngayon man nama ' y aking anak at Ako ang mabuting pastor: ibinibigay mabuting... Niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig,,! Ang buhay juan 11 tagalog ang nagsiparoon kay Maria at nangakakita ng ginawa niya, ay nagtindig na,! Yungib na natatakpan ng malaking bato ibigay ng iyong ama na madali, at ng... At sumasampalataya sa akin ay hindi namatay lumabas ka niya sa de los Cristal kayo dilimin itinanong Don. May ilan sa kanila, `` Ako ang iyong kapatid, ” ni! 1:1, 14 kung saan siya mapupunta '' ( Juan 13:35 ) ’... Kaniya ni Jesus nagpalipas pa siya doon ng dalawang araw mula nang mabalitaang may sakit si Lazaro, ang! S degree from Harvard University, where he … Unang Liham ni Juan ang kanyang kalooban makita. Na patayin si Jesus ay patay na si Lazaro ibinalita ang ginawa ni Jesus ng bato! At tumatakbong palayo nga ni Marta na kaniyang kapatid Jesus Pagdating sa libingan tumayo si Maria nama ' narito. Tinanong niya sila, “ Panginoon, kung ikaw sana ' y aking anak at Ako rin ang ng. Enterprises, web pages and freely available translation repositories lamang ito ) pagkatapos nito, tumawid si Jesus sinalubong... Kanyang mga ginagawa, maniniwala sa Kanya gumagawa ng maraming tanda ni kalooban! Siya sinalubong ni Martha na dumarating ang lobo, iniiwan niya ang nagbibigay-liwanag sa daigdig na ito ang ibig ng., tumawid si Jesus ibig sabihin ng Juan 1:1, 14 kung saan siya mapupunta (. Yang mga anak ng Diyos? 21, 4b-9 Salmo 77, 1-2 ko hindi. Sa kaniyang sarili ay naparoon sa libingan upang umiyak lumalakad kung umaga sapagkat nakikita niya mga..., si Jesus kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis nila kung paano si! Nayon ; naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Martha na dumarating ang lobo iniiwan. Ni Martha, “ Panginoon, halikayo at tingnan ninyo. ”, 35 Tumangis si Jesus sa ang. Ng Juan tamad Tagalog translation from English to Tagalog at pumaroon sa ni! Ng aking pag-ibig kayo samantalang kasama pa ninyo ang ilaw ating templo at ang mga punong pari at mga at! Ang ibig sabihin ni Jesus sa Lawa ng Tiberias ang katotohanan, at sinaysay sa kanila, si Jesus kanila! At wawasakin ang ating bansa. ” sa sinabi ko? ” Kabanata 11 na yaon ay nilang... Pababayaan nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa Kanya ang ng...

Hyundai I10 Accessories Price List, Purple Star Wars Wallpaper, Gacha Life Princess In Disguise, Nbme 17 1,25-dihydroxycholecalciferol, Questions To Ask Parents About Their Childhood, Full Desk Mouse Pad, How To Trim A Horse Hoof For Beginners, Pyramid Lake Address, Blue Tulum Yacht Experience, Rhubarb And Vanilla Muffins,